Hàng Đã Qua Sử Dụng

category
Hàng đã qua sử dụng có sẵn tại kho.

Máy San Gạt

more detail >

Máy Đào Bánh Xích

Capacity: 16620 Kg

more detail >

Máy Đào Bánh Xích

Capacity: 34420 Kg

more detail >

Máy Đào Bánh Xích

Power: 157 hp | 117 kW

Capacity: 20900 kg

more detail >

Máy Đào Bánh Xích

Power: 28,8 kW@rpm

Capacity: 5640 kg

more detail >

Máy Đào Bánh Xích

Capacity: 4790 kg

Depth: 28.8/2400 kW/rpm

more detail >

Máy Đào Bánh Xích

Capacity: 4790 kg

Depth: 28.8/2400 kW/rpm

more detail >

660

product

Máy Đào Rãnh

more detail >

Xe Lu Rung

Power: 28,3 kW@rpm

Capacity: 2900kg

more detail >

Máy Xúc Lật Bánh Lốp

Power: 101/2000 kW/rpm

Capacity: 14250 kg

more detail >