Hàng Mới 100%

category

Máy Xúc Đào Liên Hợp

Capacity: 8100 Kg

Depth: 72/2200 kW/rpm

more detail >

Xe Lu Rung

Capacity: 11080 kg

Depth: 74,6/2200 kW/rpm

more detail >

Xe Lu Rung

Capacity: 11080 kg

Depth: 74,6/2200 kW/rpm

more detail >

Xe Lu Rung

Capacity: 11080 kg

Depth: 74,6/2200 kW/rpm

more detail >

Máy Xúc Đào Liên Hợp

Capacity: 7710 Kg

Depth: 64,1/2200 kW/rpm

more detail >

Máy Xúc Đào Liên Hợp

Power: FPT - S8000, 86Hp@2200rpm

Capacity: 7710 kg

Depth: 64,1/2200 kW/rpm

more detail >

Xe Lu Rung

Capacity: 11080 kg

Depth: 74,6/2200 kW/rpm

more detail >

Xe Lu Rung

Capacity: 11080 kg

Depth: 74,6/2200 kW/rpm

more detail >

Xe Lu Rung

Capacity: 11080 kg

Depth: 74,6/2200 kW/rpm

more detail >

Máy Xúc Đào Liên Hợp

Capacity: 8100 kg

Depth: 72/2200 kW/rpm

more detail >